Bijlagen

Bijlage 1: Gemeentefonds

Bijlage bij de Nota van wijziging: Toelichting ontwikkelingen gemeentefonds

De septembercirculaire 2022 geeft de financiële vertaling van de effecten van de Miljoenennota 2022 naar het gemeentefonds.
In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2022 voor de gemeente Leidschendam-Voorburg samengevat weergegeven. Daarbij is de raming van de septembercirculaire afgezet tegen de raming van de inkomsten gemeentefonds inclusief de mutaties tot en met de 2e Turap 2021 en Programmabegroting 2023-2026. Deze raming is gebaseerd op de Meicirculaire 2022 en de wijzigingen die aanvullend in de begroting zijn verwerkt. Dit gaat om de energietoeslag, de invoering omgevingswet, de aanpassing van de stelpost Jeugd en het laten vervallen van de stelpost onderuitputting Rijk.

Uitkering gemeentefonds

2022

2023

2024

2025

2026

Septembercirculaire

143.914

145.270

146.171

147.441

137.599

Stand Turap 2022/ Begroting 2023-2026

142.789

140.693

140.941

144.052

132.644

Mutatie inkomsten

1.125

4.577

5.230

3.389

4.955

Mutaties lasten in begroting voor:

Stelpost loon- en prijsontwikkeling

-

1.534

1.534

1.534

1.534

Inburgering

86

192

149

-

-

Mutatie lasten

86

1.726

1.683

1.534

1.534

Effect begrotingssaldo

1.039

2.851

3.547

1.855

3.421

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 01/03/2023 09:57:40 met de export van 11/03/2022 13:32:58