Inleiding

Na het aanbieden van de conceptbegroting 2023-2026 en de 2e tussentijdse rapportage 2022 hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een actualisatie van de gemeentebegroting.
Jaarlijks ontvangt de gemeente, kort na de behandeling van de Miljoenennota op Prinsjesdag, een belangrijke publicatie van het Rijk die van invloed is op de gemeentelijke begroting. Het betreft de septembercirculaire gemeentefonds. De financiële effecten konden daardoor, evenals in voorgaande jaren, niet meer worden verwerkt in de programmabegroting en de tweede tussentijdse rapportage van 2022.

Het is gebruikelijk om de financiële effecten van actuele ontwikkelingen in het gemeentefonds te verwerken in de Nota van wijziging. Ook de overgehevelde budgetten van 2022 naar 2023, die in de 2e tussentijdse rapportage zijn gemeld, worden via deze nota in de begroting verwerkt.
Daarnaast wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve Ondergronds brengen hoogspanningskabel te vormen.

Deze pagina is gebouwd op 01/03/2023 09:57:40 met de export van 11/03/2022 13:32:58