Financieel perspectief 2023-2026

In onderstaande tabel is te zien welke mutaties (per saldo) een effect hebben op de begroting 2022 en de ontwikkeling van het meerjarenperspectief 2023-2026. Het structureel begrotingssaldo ziet er dan als volgt uit.

Financiële samenvatting

2022

2023

2024

2025

2026

Programmabegroting 2023-2026

3.887

-3.336

-294

6.784

-3.518

Mutaties Nota van wijziging begroting 2023

Septembercirculaire / algemene uitkering

1.039

2.851

3.547

1.855

3.421

Doorschuiven activiteiten vanuit 2022

0

0

0

0

0

Overige ontwikkelingen

-2.456

1.110

1.110

0

0

Totaal mutaties Nota van wijziging begroting 2023

-1.417

3.961

4.657

1.855

3.421

Totaal t/m Nota van wijziging 2023

2.470

625

4.363

8.639

-97

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-12.279

-4.324

-1.552

-60

0

Totaal structureel t/m Nota van wijziging 2023

14.749

4.949

5.915

8.699

-97

Bedragen x € 1.000

De bovenstaande tabel wordt hierna verder toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 01/03/2023 09:57:40 met de export van 11/03/2022 13:32:58